© 2017 by Kem Mackey.

Kitter Saga: landscape view.